Spokojenost pacientů:
Jak probíhá léčba Kolik mě léčba bude stát? Objednat na konzultaci Pro naše děti

Vnitřní řád

 

VNITŘNÍ ŘÁD Dětského očního centra (dále jen „klinika“)

tento vnitřní řád je vydaný v souladu s § 28 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

  1. Každý návštěvník Kukátka je povinen se řídit tímto řádem.
  2. Každý je povinen se v Kukátku chovat slušně, dodržovat obvyklé společenské konvence, brát ohled na soukromí a práva ostatních přítomných, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené, udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách, šetřit zařízení a inventář Kukátka.
  3. Děti je možné vyšetřit pouze v doprovodu zákonného zástupce. Pokud dítě přijde na vyšetření s prarodiči, s chůvou nebo jinou osobou, musí být doprovázející osoba zplnomocněna zákonným zástupce. Vzor plné moci je ke stažení zde.
  4. Na recepci Kukátka je zákonný zástupce pacienta povinen se prokázat osobním identifikačním dokladem (OP, pas, ŘP apod.). Vztah s příslušnou pojišťovnou prokáže vždy kartičkou zdravotní pojišťovny, která bude případně hradit náklady na léčbu pacienta. V případě, že kartička zdravotní pojišťovny nebude předložena, je pacient povinen uhradit poplatek dle ceníku Kukátka. 
  5. Zákonný zástupce pacienta je povinen uhradit Kukátku cenu poskytnutých zdravotních služeb, které jeho zdravotní pojišťovna nehradí nebo hradí jen částečně a s jejichž poskytnutím souhlasil. O ceně je každý zákonný zástupce pacienta dopředu informován. Ceník je vyvěšený v prostorách Kukátka. 
  6. V Kukátku je aplikován roční poplatek dle platného ceníku. V rámci ročního poplatku pacient získá lékařské konzultace vč. vystavení poukazu na brýle a/nebo okluzi v rozsahu stanoveném v ceníku. Po uhrazení poplatku zároveň pacienti mohou využívat systém objednávání na konkrétní čas. Pacientům, kteří roční poplatek neuhradí, tato možnost nebude poskytnuta.
  7. Zákonný zástupce pacienta může určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o zdravotním stavu pacienta, a rovněž může určit rozsah poskytovaných informací. Může také podávání informací zakázat, či osoby kdykoliv změnit.
  8. Léčba probíhá s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na soukromí. Zákonný zástupce pacienta má právo být srozumitelně seznámen se zdravotním stavem pacienta. Zákonný zástupce pacienta by měl dbát rad a pokynů personálu.  
  9. Lékař a zdravotnický personál je ze zákona povinen informovat o všech možnostech léčby bez ohledu na to, zda je léčebný postup hrazený či nehrazený z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že Kukátko potřebný léčebný postup neprovádí, bude zákonnému zástupci pacienta navrženo jiné pracoviště. 
  10. Léčebný režim je soubor opatření a postupů, které podporují léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu. Léčebný režim je nedílnou součástí navrženého individuálního léčebného postupu a stanoví jej ošetřující lékař. Lékař, nebo ošetřovatelský personál je povinen s ním podrobně a srozumitelně zákonného zástupce pacienta seznámit a odpovědět na dotazy. 
  11. Zákonný zástupce pacienta je povinen informovat zdravotnický personál kliniky o všech lécích, které pacient užívá, všech onemocněních a předchozí léčbě.
  12. Při vyšetření lékař informuje zákonného zástupce pacienta o pacientově zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu, který je povinen dodržovat. Případné nedodržování léčebného postupu může být důvodem odmítnutí další léčby na klinice.
  13. V případě zájmu je zákonný zástupce pacienta oprávněn si vyžádat výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace. Zpracování výpisu a kopií je zpoplatněno dle platného ceníku
  14. Zákonní zástupci pacienta jsou důrazně upozorněni, aby neponechávali jakékoli cenné věci bez dozoru. Cenné věci jako jsou šperky, elektroniku, větší obnosy peněz a podobné doporučujeme ponechat doma. Pokud nemá zákonný zástupce pacienta možnost ponechat tyto věci doma, žádáme zákonné zástupce pacienta, aby tuto skutečnost oznámili personálu Kukátka, který zajistí jejich bezpečné uschování. V opačném případě Kukátko neodpovídá za případnou škodu, která v souvislosti se ztrátou předmětných věcí zákonným zástupcům pacientů vznikne.
  15. Do prostor Kukátka je umožněn vstup pouze jedné doprovázející osobě na každého ošetřeného pacienta. V případě, že ze závažných důvodů je nutný další doprovod, informuje o tom zákonný zástupce předem a řídí se pokyny personálu.
  16. Dítě, které přichází na vyšetření, musí být zdravé. Personál Kukátka má právo nemocné dítě odmítnout a nevyšetřit jej.
  17. Rezervaci termínu je možné zrušit písemně 48 hodin předem na mail info@detskeoci.cz. Pozdější zrušení podléhá úhradě storno poplatku, jehož sazba je stanovena dle platného ceníku Kukátka. V případě onemocnění dítěte je pozdější zrušení rezervace omluveno pouze při zaslání potvrzení od lékaře.
  18. Do prostor Kukátka není dovoleno vnášet zbraně, výbušniny a hořlaviny. 
  19. Ve všech prostorách Kukátka platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Kukátko může ošetření pacientů, jejichž zákonný zástupce je pod vlivem alkoholických nápojů a jiných omamných látek odmítnout, a to i v případě předem objednaného zákroku.
  20. V prostorách Kukátka se pacienti a jejich zákonní zástupci pohybují bez venkovní obuvi a to z důvodu zachování čistoty prostředí pro všechny malé pacienty Kukátka. Obuv a svršky lze odložit v šatně Kukátka, Kukátko však neodpovídá za případné ztráty zde odložených věcí.
  21. V případě jakýchkoli připomínek na práci Kukátka a jeho personálu neváhejte zaslat tyto připomínky na adresu reditelka@detskeoci.cz nebo adresu Kukátka k rukám ředitelky.

 

Tento řád je platný od 1. října 2019 

Ing. Magda Pravdová

Ředitelka Dětského očního centra Kukátko

ockosemockotam
Jak nás kontaktovat

Doporučeno pacienty
Odebírat novinky
Najdete nás na: Facebook Google Twetter
Pomozte nám zlepšovat naši péči. Pošlete své podněty přímo ředitelce na eMail: reditel(zavináč)detskeoci.cz.

Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

english version